Ποιος μπορεί να εγγραφεί μέλος της ΒΕΚ

Ποιος μπορεί να εγγραφεί μέλος της ΒΕΚ

Τα μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ)
διακρίνονται σε:

Α) Τακτικά μέλη
Είναι όλα τα ιδρυτικά μέλη και όσα από τα δόκιμα μέλη εγκριθούν, νοουμένου ότι διετέλεσαν για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο σαν δόκιμα.

Β) Δόκιμα μέλη
Σαν Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν Κύπριοι Πολίτες, με ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας , απόφοιτοι Τμημάτων Βιολογίας και Βιολογικών Επιστημών της Κύπρου και του εξωτερικού με αναγνωρισμένα πτυχία από κρατικό φορέα της Κύπρου. Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγράφονται φοιτητές κύπριοι πολίτες των Τμημάτων Βιολογίας και Βιολογικών Επιστημών της Κύπρου και του εξωτερικού, και οι οποίοι παραμένουν δόκιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου και του δικαιώματος του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι», μέχρι την αποφοίτησή τους.

register-as-a-member-1
register-as-a-member-3

Γ) Εταιρικά μέλη
Εταιρικά μέλη μπορούν να είναι εταιρίες, οργανισμοί, σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι ή άλλες παρόμοιες νόμιμες εγγεγραμμένες οργανώσεις που δείχνουν ενδιαφέρον για τη δράση της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ). Τα Εταιρικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συγκεντρώσεις της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) με αντιπρόσωπό τους.

Δ) Επίτιμα μέλη
Η Γενική συνέλευση μπορεί να ανακηρύσσει με απλή πλειοψηφία, ισόβια επίτιμα μέλη από σχετική πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Το Δ.Σ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις έχει την ευχέρεια να ανακηρύσσει, για την περίοδο διάρκειας της θητείας του, σαν επίτιμα μέλη άτομα που αποδεδειγμένα συνέβαλαν στη επίτευξη των στόχων της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ).

register-as-a-member-2
register-as-a-member-4

Ε) Συνδεδεμένα μέλη
Σαν Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να εγγραφούν Πολίτες τρίτων χωρών, με διαβατήρια τρίτων χωρών – χωρίς ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, απόφοιτοι Τμημάτων Βιολογίας και Βιολογικών Επιστημών της Κύπρου και του εξωτερικού με αναγνωρισμένα πτυχία από κρατικό φορέα της Κύπρου. Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και του δικαιώματος του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Eγγραφή νέου μέλους:
Η εγγραφή νέου μέλους γίνεται μετά από αίτηση που υποστηρίζεται από δύο (2) τακτικά μέλη της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΒΕΚ) και συνοδεύεται (1) από το τέλος εγγραφής και (2) την πρώτη ετήσια συνδρομή. Η έγκριση ή μη νέου μέλους απόκειται στην κρίση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί ο αιτητής έχει δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση μετά από έξι μήνες. Μέλος δικαιούται να αποσυρθεί μετά από γραπτή ειδοποίηση του προς το Δ.Σ., οπότε το μέλος πρέπει να εξοφλήσει και να τακτοποιήσει τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του προς την Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) και η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) προς το μέλος.

Τέλη Εγγραφής και Ετήσια Συνδρομή:

  • Δικαιώματα εγγραφής μελών: 20 ευρώ
  • Ετήσια συνδρομή μελών: 20 ευρώ για τα Τακτικά, Δόκιμα και Συνδεδεμένα μέλη
  • Ετήσια συνδρομή εταιρικών μελών: 200 ευρώ

Διαγραφή μέλους:
Μέλος διαγράφεται όταν δεν συμμορφώνεται με τις καταστατικές διατάξεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ. ή δε τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Τα δόκιμα μέλη διαγράφονται με απλή πράξη του Δ.Σ. αρκούντος αιτιολογημένη. Τακτικά μέλη διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται μετά από συνεδρία του Δ.Σ., στην οποία καλείται γραπτώς το ενδιαφερόμενο μέλος για να του δοθεί η ευκαιρία να παραστεί και να εκθέσει τις απόψεις του. Η απόφαση του Δ.Σ. είναι τελεσίδικη.λογική Εταιρεία Κύπρου (ΒΕΚ) προς το μέλος.

Δικαιώματα μελών:
Όλα τα Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις και το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στη διοίκηση της Εταιρείας.
Τα Τακτικά μέλη έχουν και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα που απορρέει από το καταστατικό.
Τα λοιπά μέλη (δόκιμα, συνδεδεμένα, εταιρικά, επίτιμα) μπορούν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση (εκτός από τις εκλογικές και καταστατικές Γ.Σ.) και να εκφράζουν απόψεις χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα της ψήφου και του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».
Η ιδιότητα μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

Υποχρεώσεις μελών:
Κάθε μέλος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις, επιπρόσθετα με οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το καταστατικό.
Α) Να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.
Β) Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα, υποχρεούνται να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους που καθορίζεται από το Άρθρο 5.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το email: [email protected]